streda, november 13, 2019

Podmienky a pravidlá

 • Všetok textový, obrazový a multimediálny obsah poskytovaný na doméne 50plusminus.sk je chránený autorskými právami prevádzkovateľa, autorov pôvodných materiálov a tretích strán na základe zmluvne upravených vzťahov s prevádzkovateľom

  

 • Podmienkou využívania časti služieb 50plusminus.sk je registrácia. Informovaný súhlas s týmito podmienkami používania je neoddeliteľnou súčasťou registrácie. Po vykonaní registrácie, ktorá si vyžaduje vlastníctvo funkčnej e-mailovej adresy a poskytnutie niekoľkých informácií nespadajúcich do kategórie osobných údajov podľa zákona 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov, sa návštevník stáva registrovaným používateľom (ďalej len "používateľ"). Registrovaný používateľ môže vo svojom profile na 50plusminus.sk o sebe dobrovoľne zverejniť ďalšie údaje
 • Prevádzkovateľ vyhlasuje, že bude využívať svoje zdroje, znalosti a schopnosti na zabezpečenie spoľahlivosti a bezpečnosti prevádzky 50plusminus.sk. Neručí však za stopercentnú funkčnosť poskytovaných služieb, ktoré sa poskytujú bez záruky. Vymáhanie akéhokoľvek nároku na úhradu prípadných škôd vyvolaných používaním 50plusminus.sk je vylúčené
 • Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo na zásahy do 50plusminus.sk a zmenu poskytovaných služieb, vrátane zmeny podmienok používania, a to aj bez predchádzajúceho upozornenia
 • Prevádzkovateľ je oprávnený zobrazovať na stránkach 50plusminus.sk reklamu. Prevádzkovateľ je tiež oprávnený spoplatniť niektoré služby 50plusminus.sk, nikdy však nie so spätnou účinnosťou. V prípade poskytovania spoplatnenej služby bude používateľ vopred oboznámený s jej cenou a ďalšími podmienkami.
 • Emailová adresa poskytnutá používateľom pri registrácii nebude zverejnená. Prevádzkovateľ túto emailovú adresu používa výlučne na účely spojené s prevádzkovaním služby a neposkytuje ju iným stranám. Účelom spojeným s prevádzkovaním služby sa rozumie najmä zaslanie potvrdzujúcej správy po registrácii, ďalej zasielanie používateľom vyžiadaných správ a vo frekvencii maximálne 1-týždenne, tiež zasielanie nevyžiadaných správ o novinkách súvisiacich s prevádzkovaním služby. Súčasťou vyžiadaných aj nevyžiadaných správ môžu byť krátke reklamné informácie tretích strán
 • Používateľ môže po registrácii využívať služby 50plusminus.sk vrátane uverejňovania textu, obrázkov a ďalšieho obsahu (ďalej len "obsah"), ktoré nie sú v rozpore so zákonmi SR a podmienkami poskytovania služby. Používateľ nesie zodpovednosť za všetok obsah, ktorý prostredníctvom 50plusminus.sk zverejní
 • Obsah pridaný používateľom na 50plusminus.sk považuje prevádzkovateľ za vlastníctvo používateľa pokiaľ sa používateľ a prevádzkovateľ nedohodnú inak. Tento obsah bude prevádzkovateľ využívať len na tieto presne vymedzené účely:
  -  prevádzkovanie 50plusminus.sk,
  -  propagácia 50plusminus.sk
 • Za využívanie používateľom pridaného obsahu vyššie uvedenými spôsobmi používateľovi od prevádzkovateľa neprináleží odmena. Ak chce prevádzkovateľ využiť obsah pridaný používateľom iným spôsobom, musí si od používateľa vyžiadať súhlas a dohodnúť sa s ním na podmienkach.
 • Na 50plusminus.sk je povolené pridávať iba obsah súvisiaci so základným zameraním webového servera 50plusminus.  Je zakázané pridávať akýkoľvek obsah, ktorý porušuje platné zákony, najmä autorský zákon. Zakázané sú aj urážky, vulgarizmy, hanobenie rasy, národa či náboženstva, neplatená reklama, propagácia nelegálneho obsahu na iných serveroch, poškodzovanie dobrého mena prevádzkovateľa či spamovanie ostatných používateľov obsahom nesúvisiacim s ich aktivitami v rámci 50plusminus.sk. Zakázané je tiež zasahovanie do štruktúry a vzhľadu 50plusminus.sk iným spôsobom ako tým, ktorý bol prevádzkovateľom výslovne povolený. Zakázané sú pokusy o neautorizovanú zmenu obsahu patriaceho inému používateľovi a všetka činnosť, ktorá by mohla narušiť funkčnosť 50plusminus.sk.   Zakázaný je akýkoľvek text s politickým alebo  náboženským obsahom
 • .Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia a bez predchádzajúceho upozornenia odstraňovať z 50plusminus.sk obsah, ktorý porušuje platné zákony a podmienky používania, ako aj blokovať prístup k službám 50plusminus.sk tým používateľom, ktorí porušili podmienky používania
 • Prevádzkovateľ je oprávnený vymazať registráciu používateľa, ktorý sa na 50plusminus.sk neprihlásil dlhšie ako 12 mesiacov
 • Registrovaný používateľ súhlasí s tým, že sa môže automaticky stať účastníkom spotrebiteľských súťaží organizovaných prevádzkovateľom alebo jeho zmluvnými partnermi. Výhra v súťaži je spojená so zverejnením používateľského mena (prezývky) zadanej pri registrácii na 50plusminus.sk. Používateľ nie je povinný prijať výhru v súťaži a odovzdanie výhry nie je podmienené zverejnením osobných údajov (občianskeho mena, adresy, atd.) či fotografie z preberania výhry.

          V Bratislave, 21. Apríla 2014

Zobrazené 9339 krát Naposledy zmenené nedeľa, 11 máj 2014 10:00